บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

Overview

  • Founded Date 1st January 1900
  • Sectors Food
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 200

Company Description

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุ๊ป) คือ กลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยหลายๆ บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลากหลายภายใต้เครือ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คือ บริษัทแม่ หรือบริษัทหลักซึ่งถือหุ้นในบริษัทลูกต่างๆ

“เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมอง โอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน”

เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผสานหลักสากล 10 ประการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานประจำวัน และจะสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) กลายเป็นจริง

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด

เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัว พนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 133,389 คน ในประเทศไทย
และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อม กับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้ง ในประเทศไทยและทุกภูมิภาคทั่วโลก
ที่ซีพีเอฟบุคลากร คือ จักรกลสำคัญที่ต้องได้รับการฝึกปรือ การสั่งสม การพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริษัท และตัวของพวกเขาเอง เมื่อท่านเข้ามางานร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและ สร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน ความเป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตน เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บุคลากรทุกระดับ จะได้รับการพัฒนาด้าน ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เรามีประตูสู่ความสำเร็จ Gateway to Success โดยการฝึกฝนและพัฒนาสำหรับบุคลากร ทุกระดับตั้งแต่ทุกระดับตั้งแต่บุคลากรสายงานการผลิต การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่, การพัฒนาผู้นำในอนาคตรวมถึงการพัฒนา ผู้บริหารระดับโลก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างมีระบบของบริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500