บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

  Overview

  • Founded Date 1st January 1900
  • Sectors Manufacturing
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 215

  Company Description

  บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด คือผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร
  ทั้งสินค้าภายใต้แบรนด์เจริญชัยและแบรนด์ชั้นนำซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลก โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลือนให้องค์กรก้าวไปสู่
  การเป็นผู้ผลติหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก

  CHAROENCHAI & SMART CITY

  ภูมิทัศน์สวยงามปลอดภัย มหานครไร้สายด้วยระบบไฟฟ้าใต้ดิน
  ปัจจุบันมหานครใหญ่ทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ งานพัฒนาวางระบบไฟฟ้าจึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่มหานครทุกแห่งไม่ อาจละเลย สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ดูแลจัดสรรให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ สู่ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้น พร้อมกับสร้างภูมิทัศน์ และทัศนียภาพของบ้านเมืองให้สวยงามน่าอยู่

  Message From : Managing Director

  เมืองน่าอยู่ คือเมืองที่มีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความงดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนในสังคมล้วนมีวิถีชีวิตสะดวกสบาย ปลอดภัย และพร้อมสรรพด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต
  โดยเฉพาะสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้านับเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิต

  เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า
  เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า เราจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Lahmeyer Unit Substation, SGB Cast Resin Transformer, Charoenchai Oil Type Transformer,และมี Product Innovation คือ Submersible Transformer, ECOTAP Transformer และ Amorphous Transformer

  ให้ทุกผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ต่อวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ลพบุรี พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ ให้เป็น Smart City ที่ประชากรสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ระบบสุขาภิบาล มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอย่างเหมาะสม ทั้งพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ อากาศบริสุทธิ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ดีสมเป็นเมืองน่าอยู่ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคต